Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole
("Službeni glasnik RS", br. 4/2010 i 26/2010) Na osnovu člana 201. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka), Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole


Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole.

Član 2.
Građevinska dozvola se izdaje na zahtev investitora koji namerava da gradi, rekonstruiše, odnosno dogradi objekat (u daljem tekstu: investitor). Zahtev za izdavanje građevinske dozvole sadrži:
1) poslovno ime, odnosno naziv, odnosno ime investitora;
2) podatke o objektu čija se građenje dozvoljava (stambeni, poslovni, industrijski, energetski, saobraćajni, gabaritu, spratnosti, ukupna površina, predračunska vrednost objekta i dr.);
3) oznaku lokacije (katastarska parcela) na kojoj se planira izgradnja objekata, odnosno kod rekonstrukcije i dogradnje - lokacije na kojoj se objekat nalazi;
4) podatke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev.
U slučaju da se objekat gradi po delovima koji predstavljaju tehničku i funkcionalnu celinu, zahtev sadrži i podatke o planiranim fazama građenja i konačnom roku završetka radova.

Član 2a
Građevinska dozvola koja se izdaje posebno za izvođenje pripremnih radova za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), kao i za objekte bruto razvijene građevinske površine preko 800m2, sadrži:
1) poslovno ime, odnosno naziv, odnosno ime investitora;
2) podatke o pripremnim radovima čije se izvođenje odobrava (građenje i postavljanje objekata i instalacija privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova; obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj građevinskog materijala i druge radove kojima se obezbeđuje sigurnost susednih objekata, saniranje terena i obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenje okolnog prostora i dr.);
3) oznaku lokacije (katastarska parcela) na kojoj se odobrava izvođenje pripremnih radova, odnosno kod rekonstrukcije i dogradnje - lokacije na kojoj se objekat nalazi;
4) podatke o dokumentaciji koja je priložena uz zahtev.
Građevinska dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se rešenjem, u skladu sa Zakonom, na zahtev investitora.
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova, koji sadrži podatke iz stava 1. ovog člana, investitor prilaže rešenje o lokacijskoj dozvoli i glavni projekat za izvođenje pripremnih radova, u tri primerka, sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, u skladu sa Zakonom.

Član 2b
Građevinska dozvola koju izdaje jedinica lokalne samouprave za izgradnju zgrada bruto razvijene građevinske površine preko 800m2, na osnovu lokacijske dozvole kojom je predviđena fazna izgradnja, sadrži podatke o fazama (u daljem tekstu: etape) na koju se odnosi građevinska
dozvola.
Građevinska dozvola za prvu etapu izgradnje zgrade iz stava 1. ovog člana, sadrži podatke o: konstrukcije zgrade zaključno sa krovom; instalaterskim radovima koji se moraju izvesti u ovoj etapi (delovi instalacija ispod temeljne konstrukcije, drenaža i druge slične instalacije, kao i gromobranska instalacija u konstrukciji); a po potrebi i radove na obezbeđenju iskopa temeljne jame, susednih objekata i stabilnosti terena, kao i obavezu investitora da radove
završi u roku koji odredi nadležni organ i mogućnosti da se taj rok produži za najviše šest meseci, zavisno od vrste, namene i površine zgrade, tehnologije građenja, kao i mesta gde se ista nalazi.
Građevinska dozvola za drugu etapu izgradnje zgrade iz stava 1. ovog člana, sadrži podatke o preostalim radovima, koji nisu obuhvaćeni prvom etapom građenja, u cilju završetka izgradnje zgrade, kao i radove na uređenju slobodnih prostora na predmetnoj parceli.
Građevinske dozvole iz st. 2. i 3. ovog člana izdaju se rešenjem, na zahtev investitora koji namerava da gradi zgradu iz stava 1. ovog člana.
Građevinska dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva.
Građevinska dozvola iz stava 3. ovog člana izdaje se po pravnosnažnosti građevinske dozvole za prvu etapu izgradnje objekta, u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Član 2v
Zahtev za izdavanje građevinske dozvole za prvu etapu izgradnje zgrade iz člana 2b. ovog pravilnika, pored podataka iz člana 2. stav 2. Pravilnika, sadrži i podatke o: rešenju konstrukcije zgrade; izolaterskim radovima i radovima na instalacijama (vodovoda i kanalizacije, mašinskih i elektro instalacija) koji se iz tehnoloških razloga moraju izvesti u ovoj etapi izgradnje; po potrebi, izvođenju radova na rušenju i izmeštanju postojećih objekata i instalacija; obezbeđenju temeljne jame i stabilnosti terena i zaštiti susednih objekata, ako je to utvrđeno lokacijskom dozvolom.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, pored dokumentacije navedene u članu 3. stav 1. Pravilnika, podnosi se i glavni arhitektonski projekat za prvu etapu izgradnje zgrade, u tri primerka, glavni projekat konstrukcije zgrade i glavni projekat instalacija (vodovoda i kanalizacije, mašinskih instalacija i elektro instalacija), a po potrebi i glavni projekat uklanjanja postojećeg objekta i instalacija, obezbeđenja temeljne jame, stabilnosti terena i zaštite susednih objekata, kao i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Član 2g
Zahtev za izdavanje građevinske dozvole za drugu etapu izgradnje zgrade iz člana 2b. ovog pravilnika, koji se podnosi najkasnije u roku od šest meseci od dana pravnosnažnosti rešenja o izdavanju građevinske dozvole za prvu etapu izgradnje, pored podataka iz člana 2. stav 2. Pravilnika, sadrži i podatke o radovima i instalacijama koji nisu obuhvaćeni prvom etapom izgradnje, a koji se odnose na preostale građevinske radove, građevinsko-zanatske radove, na
instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije, mašinske instalacije (grejanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija), podatke o liftovima i eskalatorima, podatke o zaštiti od požara i uređenju slobodnih prostora na parceli.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, pored dokumentacije navedene u članu 3. stav 1. Pravilnika, podnosi se i glavni arhitektonsko-građevinski projekat za drugu etapu izgradnje, u tri primerka, glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije, glavni projekat elektro instalacija, glavni projekat mašinskih instalacija (grejanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija), glavni projekat liftova i eskalatora, glavni projekat zaštite od požara i glavni projekat uređenja slobodnih prostora na predmetnoj parceli.

Član 3.
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli, usklađen sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, kao i dokumentacija utvrđena Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), i to:
1) lokacijska dozvola;
2) dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu;
3) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
4) dokaz o uplati administrativne takse.
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata, za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina podnosi se, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, i izveštaj revizione komisije iz člana 132. Zakona.

Član 4.
Građevinska dozvola se izdaje rešenjem, u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva za izdavanje građevinske dozvole. Dispozitiv rešenja iz stava 1. ovog člana, pored podataka propisanih zakonom, sadrži:
1) poslovno ime, odnosno naziv, odnosno ime investitora kome se izdaje građevinska dozvola sa naznakom sedišta, odnosno adrese;
2) podatke o objektu čija se izgradnja, odnosno rekonstrukcija ili dogradnja dozvoljava, odnosno na kome se radovi izvode sa osnovnim podacima o njegovoj nameni, vrsti (stambeni, poslovni, industrijski, energetski, saobraćajni i dr.), gabaritu, spratnosti i oznakom lokacije na kojoj se gradi, odnosno nalazi (katastarska parcela);
3) naziv privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koja je izradila glavni projekat i ime odgovornog projektanta;
4) podatke o postojećem objektu koji se ruši ili rekonstruiše radi građenja;
5) rok u kome je investitor dužan da otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova sa napomenom da po isteku tog roka prestaje važnost izdate građevinske dozvole;
6) konstataciju da je glavni projekat i lokacijska dozvola sastavni deo rešenja o građevinskoj dozvoli;
7) konstataciju da je investitor dužan da osam dana pre početka građenja objekta podnese organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru prijavu početka izvođenja radova, sa podacima i dokazima propisanim Zakonom i ovim pravilnikom.
U obrazloženju rešenja, pored propisanih podataka, unose se i podaci o sadržini i vrsti tehničke dokumentacije koju je investitor priložio uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole (projekti, crteži, mišljenja, saglasnosti, rešenja i dr.).

Član 5.
Na svim primercima glavnog projekta (koricama projekta, crtežima i sl.) koji su propisno kompletirani i zapečaćeni u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ koji je doneo rešenje o građevinskoj dozvoli, stavlja pečat organa sa naznakom broja rešenja kojim je izgradnja dozvoljena i datumom njegovog donošenja i potpisom ovlašćenog lica. Jedan primerak građevinske dozvole i glavni projekat sa svim prilozima, odnosno originalni primerak tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, zadržava organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole radi trajnog čuvanja.

Član 6.
Nadležni organ koji je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju objekta uručuje dva primerka rešenja investitoru, jedan primerak dostavlja inspekciji koja vrši nadzor nad izgradnjom objekta, jedan primerak dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se gradi objekat ako je rešenje donelo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili autonomna pokrajina, a osnovne podatke iz rešenja (o investitoru, objektu, broju i datumu rešenja - građevinske dozvole, roku važnosti građevinske dozvole i dr.) unosi u spisak - pregled izdatih građevinskih dozvola.

Član 7.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova ("Službeni glasnik RS", broj 60/03).

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Broj 110-00-00017/2010-07

U Beogradu, 21. januara 2010. godine
Ministar
Oliver Dulić, s.r.__

Print  

Klaster nekretnine  .  O nama  .  Šta je klaster  .  Vesti  .  Press pregled  .  Korisni saveti  .  Zakonski okvir  .  Mapa portala  .  Login  .  Registar članica
Ministarstvo ne odgovara za sadržaj koji postavljaju članice klastera!
Portal implementirao: Centar za konkurentnost i razvoj klastera, Fakultet tehničkih nauka